TRADITIONAL WORKS

满背遮盖纹身(龙纹身#龙鱼纹身) 图案

           挚爱的刺青爱好者

        这个满背遮盖的跨度较长,充满难度和耐力

         见证刺青师和客人无限的刺青精神!